En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’entitat Unió Esportiva Aldeana li informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, informa de les següents dades:
El titular d’aquest lloc web és: Unió Esportiva Aldeana
NIF: xxxxxxxx
Domicili social: Avda. de Francesc Robert Graupera 36, 43896 L´Aldea (Tarragona)

USUARIS
L’accés i / o ús d’aquest portal li atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL
La pàgina web proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet pertanyents a L´Unió Esportiva Aldeana o als seus llicenciants als quals l’usuari pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta res-ponsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Unió Esportiva Aldeana ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:
(I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic. 
(II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.
(III) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Rife Distribuciones Online SL dels seus pro-veïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevols altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
(IV) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modifi-car manipular els seus missatges. L´Unió Esportiva Aldeana es reserva el dret de retirar tots aquells  comentaris  i  aportacions  que  vulnerin  el  respecte  a  la  dignitat  de  la  persona,  que  siguin  discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’or-dre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, l´Unió Esportiva Aldeana no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
L´Unió Esportiva Aldeana serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.) .. .
Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comuni-cació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de l´Unió Esportiva Aldeana. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de l´Unió Esportiva Aldeana. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordina-dor o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de l´Unió Esportiva Aldeana.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
L´Unió Esportiva Aldeana no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qual-sevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els con-tinguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS
L´Unió Esportiva Aldeana es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

ENLLAÇOS
En el cas que a la pàgina web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, l´Unió Esportiva Aldeana no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas l´Unió Esportiva Aldeana assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud,amplitud,  veracitat,  validesa  i  constitucionalitat  de  qualsevol  material  o  informació  continguda  en  cap  d’aquests  hipervincles  o  altres  llocs  d’Internet.  Igualment,  la  inclusió  d’aquestes  connexions  externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’ EXCLUSIÓ
L´Unió Esportiva Aldeana es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incomplei-xin les presents Condicions Generals d’Ús.
L´Unió Esportiva Aldeana perseguirà  l’incompliment  de  les  presents  condicions,  així  com  qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ
L´Unió Esportiva Aldeana podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determin-ades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades que siguin modificades per unes altres.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La relació entre l´Unió Esportiva Aldeana i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat deTortosa.